Klachten

Laat het ons weten als u een klacht heeft

Als u vragen of klachten hebt over de behandeling laat het ons dan weten. Dat geeft ons de mogelijkheid om het probleem op te lossen. U kunt het tijdens de behandeling noemen, u kunt ons er een berichtje over sturen, maar u kunt er ook een aparte afspraak voor maken.
Als u uw klachten liever met een andere psycholoog wilt bespreken, kunnen wij u doorverwijzen naar een collega, die kan bekijken of er een mogelijkheid is de problemen in onderling overleg op te lossen.

Hieronder instanties waar u een klacht kunt indienen:

Bent u van mening dat de psycholoog zich niet aan de beroepscode heeft gehouden? Dan heeft u de mogelijkheid een klacht tegen de psycholoog in te dienen bij het College van Toezicht van het
NIP. Een klacht tegen een psycholoog die lid is van het NIP of ingeschreven staat in een register van het NIP moet gaan over het beroepsmatig handelen van de psycholoog. Klachten over het gedrag van de psycholoog in de privésfeer, claims over financiële schade als gevolg van het handelen van de psycholoog, verzoeken tot herziening van een psychologisch rapport, en klachten over gebeurtenissen die naar het oordeel van het College van Toezicht te lang geleden hebben plaatsgevonden, komen niet in aanmerking voor behandeling.
Op de website van het NIP kunt u de Beroepscode vinden, evenals meer informatie over de klachtprocedure van het NIP.

Zorgbelang Nederland
Wanneer u gebruik maakt van de gezondheidszorg en u heeft een klacht dan kunt u daarover contact opnemen met Zorgbelang Nederland via 0900 - 243 70 70. Meer informatie vindt u op
de website van Zorgbelang Nederland.

Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft een leidraad op basis waarvan zij beoordeelt of een melding verder moet worden onderzocht. In de meeste gevallen vraagt de inspectie de zorgaanbieder zelf de melding te onderzoeken.
Omdat het bij anonieme meldingen niet mogelijk is extra informatie op te vragen, kan de IGZ deze niet onderzoeken.
Bovendien is uw toestemming nodig om uw gegevens door te geven aan de zorgaanbieder.
U kunt contact opnemen met de Inspectie via 088 -120 5000.
Meer informatie vindt u op de website van de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Regionaal tuchtcollege
Bij de tuchtcolleges kunt u klagen over gedragingen van beroepsbeoefenaren die in het BIGregister zijn opgenomen.
Onder andere gz-psychologen, psychotherapeuten en psychiaters zijn BIG-geregistreerd.

Voor hulp bij het indienen van uw klacht kunt u contact opnemen met het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG) in uw regio.Het IKG kan u bijstaan tijdens de tuchtrechtprocedure.
Telefoon: 0900 2437070, u wordt doorverbonden met het IKG-bureau in uw regio.Aanmelden
Ik wil me graag aanmelden
Verwijzen
Ik ben huisarts/bedrijfsarts en ik wil graag iemand naar jullie verwijzen
Werkwijze
Ik wil graag meer weten over hoe jullie werken.
Kosten
Wat zijn de kosten van een behandeling?
Therapievormen
Welke vormen van therapie geven jullie?
Contact
Waar zijn jullie gevestigd?
Hoe kan ik in contact komen met jullie?