Kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Zie hier onze goedgekeurde statuten

I. Algemene informatie
1. Gegevens ggz-aanbieder
Naam regiebehandelaar: Diny Hennissen
BIG-registraties: 09033836825
Overige kwalificaties: Eerstelijnspsycholoog, gedragstherapeut
Basisopleiding: Psychologie
AGB-code persoonlijk: 94004864
Praktijk informatie 1
Naam praktijk: Psychologenpraktijk Bosveld
E-mailadres: info@psychologenpraktijkbosveld.nl
KvK nummer: 14115464
Website: www.psychologenpraktijkbosveld.nl
AGB-code praktijk: 94002671
2. Werkzaam in:
de generalistische basis-ggz
3. Aandachtsgebieden
Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden,
type klachten, behandelvorm):
Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden,
type klachten, behandelvorm):
Angsten Depressie, somberheid Klachten naar aanleiding van een traumatische gebeurtenis Rouw en
verlieservaringen Overspannenheid, burnout, surmenage Werk- en studieproblemen, werkeloosheid
Relatieproblemen Lichamelijke klachten die psychologische behandeling nodig hebben Dwangmatig
handelen of gedachten die terugkomen Problemen met vriendschappen Seksuele problemen
Opvoedingsproblemen Problemen met het ouder worden Slecht slapen Problemen met alcohol en/of
drugs Behandelvormen: Cognitieve gedragstherapie EMDR MBCT ACT Schematherapie
Internettherapie.
4. Samenstelling van de praktijk
Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden (namen en
BIGregistraties van regiebehandelaren):
Medewerker 1
Naam: H.L.M. Hennissen
BIG-registratienummer: 09033836825
Medewerker 2
Naam: P.A.M. Goessens
BIG-registratienummer: 29059661225
5. Professioneel netwerk
5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:
Huisartsenpraktijk(en)
Collegapsychologen en -psychotherapeuten
Verpleegkundig specialisten
ggz-instellingen
Zorggroep(en)
5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien
van toepassing BIG-registratie(s)):
Huisartsen: Huisartsenpraktijk Heggen en Schulpen Huisartsenpraktijk Catualiumplein 3A 6097 AB
HEEL NEDERLAND 0475-571756 AGB-praktijkcode: 01052836 Maatschap DAK Huisartsenpraktijk
Schoolstraat 22 6017 CZ THORN NEDERLAND 0475-566799 AGB-praktijkcode: 01058952
Huisartsenpraktijk E.W.J. Ficken Huisartsenpraktijk Parklaan 6 6051 BN MAASBRACHT NEDERLAND
AGB-praktijkcode: 01051068 Huisartsenpraktijk Massuger Huisartsenpraktijk Sportparklaan 54 6097
CW HEEL NEDERLAND AGB-praktijkcode: 01052450 Huisartsenpraktijk Kuiper Huisartsenpraktijk
Kasteelstraat 2-A 6014 EJ ITTERVOORT NEDERLAND AGB-praktijkcode: 01057035 Huisartsenpraktijk
Norg en Norg-Schulpen Huisartsenpraktijk Kerkplein 7 6081 BA HAELEN NEDERLAND 0475-595000
AGB-praktijkcode: 01051318 Collegapsychologen en -psychotherapeuten: PsyNet Midden Limburg
http://www.psynet-middenlimburg.nl/ Zorggroep: Vrijgevestigde Zorgprofessionals Maasgouw
www.vzmaasgouw.nl
5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt
daarvoor geen toestemming geeft:
op- en afschaling, diagnose, consultatie, medicatie, overleg, vervanging, waarneming, verwijzing
5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf,
huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst
5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?
Nee, omdat: niet nodig
6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg
Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?
Ja
Geeft u aan waar uw lijst met gecontracteerde verzekeraars vindbaar is
Link(s) naar lijst met zorgverzekeraars: http://www.zorgwijzer.nl/zorgverzekeraar
7. Behandeltarieven:
Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn
website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te
vinden:
Link naar website met de behandeltarieven, OZP-tarief, en eventueel no-show voorwaarden en noshow tarief: http://www.psychologenpraktijkbosveld.nl/aanmelding_kosten.html
8. Kwaliteitswaarborg
Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of
branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:
Intervisie
Visitatie
Bij- en nascholing
Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden
De beroepscode van mijn beroepsvereniging
Ik upload het document met bewijsvoering van de basiskwaliteitseisen van mijn beroepsgroep op
www.ggzkwaliteitsstatuut.nl
9. Klachten- en geschillenregeling
9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam
en contactgegevens klachtenfunctionaris):
P.A.M. Goessens, GZ-psycholoog H.L.M. Hennissen, GZ-psycholoog Psychologenpraktijk Bosveld
Bosveld 13 6099 AN Beegden 0475-570007 info@psychologenpraktijkbosveld.nl
Link naar website:
http://www.psychologenpraktijkbosveld.nl/klachten.html
9b. Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij
Naam geschilleninstantie vermelden waarbij u bent aangesloten:
NIP LVVP
Link naar website:
http://www.psychologenpraktijkbosveld.nl/klachten.html
10. Regeling bij vakantie en calamiteiten
10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij
Naam vervangend behandelaar:
Bij vakantie geen vervanging. Bij ziekte vervanging wij elkaar.
10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens
overlijden of andere calamiteiten:
Ja
II. Het behandelproces - het traject dat de patiënt in mijn praktijk
doorloopt
11. Wachttijd voor intake en behandeling
Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document
(en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz
en/of gespecialiseerde ggz, en -in geval van een contract- per zorgverzekeraar, en -indien van
toepassing- per diagnose.
Link naar wachttijden voor intake en behandeling:
http://www.psychologenpraktijkbosveld.nl/aanmelding.html
12. Aanmelding en intake
12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de
telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt):
zie: http://www.psychologenpraktijkbosveld.nl/aanmelding.html
12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien
mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander
werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid):
Ja
13. Diagnostiek
13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door
Naam: H.L.M Hennissen en P.A.M. Goessens
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9401 gz-psycholoog, 1e lijn
9406 gz-psycholoog
Gespecialiseerde ggz:
Geen
13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?:
zo nodig een psychiater
14. Behandeling
14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door
Naam: H.L.M. Hennissen en P.A.M. Goessens
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9401 gz-psycholoog, 1e lijn
9406 gz-psycholoog
Gespecialiseerde ggz:
Geen
14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is
Naam: H.L.M. Hennissen en P.A.M. Goessens
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9401 gz-psycholoog, 1e lijn
9406 gz-psycholoog
Gespecialiseerde ggz:
Geen
14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de
behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):
Ja
14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan als
brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:
Ja
14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met
toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als
volgt:
Met iedere patiënt wordt de behandeling per sessie gemonitord. Iedere sessie wordt nagegaan of
opdrachten helder zijn, of het lukt en zo niet, wat dan belemmert. Er wordt voortdurend samen met
de patiënt afgestemd op verwachtingen. Om de paar sessies wordt er naar vooruitgang gekeken.
Indien nodig wordt daartoe ROM ingezet, wat altijd besproken wordt met patiënten en waarvan ze
als ze willen een afschrift krijgen. Patiënten worden geïnformeerd over alle informatie die naar de
huisarts gaat. In overleg met patiënten kan de behandeling aangepast worden indien gewenst. Op
verzoek van patiënt, op mijn verzoek of op verzoek van naasten, wordt de omgeving hierin ook
betrokken na uitdrukkelijke toestemming van de patiënt.
14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals
voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
-voortgangsbespreking per sessie -voortgangsbespreking behandelplan -evaluatie behandelplan -
afname vragenlijsten + bespreking -afname ROM + bespreking
14g. Ik heb een kopie van de overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden
14g. Ik heb een kopie van de overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor
aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG):
Ik upload een kopie van de overeenkomst Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering
van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG) op www.ggzkwalitetisstatuut.nl
14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang,
doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor:
meestal per sessie, maar in iedere geval iedere 6 sessies.
14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:
iedere sessie mondeling en aan het einde mbv de CQ-i
15. Afsluiting/nazorg
15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en
de mogelijke vervolgstappen:
Ja
15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt
hiertegen bezwaar maakt:
Ja
15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik
informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde
resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt:
Ja
16. Omgang met patientgegevens
16a. Ik vraag om toestemming van de patient bij het delen van gegevens met niet bij de
behandeling betrokken professionals:
Ja
16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe
geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en
huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld),
het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij
materiële controle):
Ja
16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn
zorgverzekeraar/DIS:
Ja
III. Ondertekening
Naam: HLM Hennissen
Plaats: Beegden
Datum: 22-06-2017
Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening,
handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar
waarheid heb ingevuld:
Ja

I. Algemene informatie
1. Gegevens ggz-aanbieder
Naam praktijk: Psychologenpraktijk Bosveld
Naam regiebehandelaar: P.A.M. Goessens
E-mailadres: info@psychologenpraktijkbosveld.nl
KvK nummer: 14115464
Website: www.psychologenpraktijkbosveld.nl
BIG-registraties: 29059661225
Overige kwalificaties
Basisopleiding: psychologie
AGB-code praktijk: 94002671
AGB-code persoonlijk: 94002322
2. Werkzaam in:
de generalistische basis-ggz
3. Aandachtsgebieden
Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden,
type klachten, behandelvorm):
Angsten Depressie, somberheid Klachten naar aanleiding van een traumatische gebeurtenis Rouw en
verlieservaringen Overspannenheid, burnout, surmenage Werk- en studieproblemen, werkeloosheid
Relatieproblemen Lichamelijke klachten die psychologische behandeling nodig hebben Dwangmatig
handelen of gedachten die terugkomen Problemen met vriendschappen Seksuele problemen
Opvoedingsproblemen Problemen met het ouder worden Slecht slapen Problemen met alcohol en/of
drugs Behandelvormen: Cognitieve gedragstherapie EMDR MBCT ACT Schematherapie
Internettherapie
4. Samenstelling van de praktijk
Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden (namen en
BIGregistraties van regiebehandelaren):
P.A.M. Goessens, GZ-psycholoog, 29059661225 H.L.M. Hennissen, GZ-psycholoog, 09033836825
5. Professioneel netwerk
5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:
Huisartsenpraktijk(en)
Collegapsychologen en -psychotherapeuten
Verpleegkundig specialisten
ggz-instellingen
Zorggroep(en)
5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien
van toepassing BIG-registratie(s)):
Huisartsen: Huisartsenpraktijk Heggen en Schulpen Huisartsenpraktijk Catualiumplein 3A 6097 AB
HEEL NEDERLAND 0475-571756 AGB-praktijkcode: 01052836 Maatschap DAK Huisartsenpraktijk
Schoolstraat 22 6017 CZ THORN NEDERLAND 0475-566799 AGB-praktijkcode: 01058952
Huisartsenpraktijk E.W.J. Ficken Huisartsenpraktijk Parklaan 6 6051 BN MAASBRACHT NEDERLAND
AGB-praktijkcode: 01051068 Huisartsenpraktijk Massuger Huisartsenpraktijk Sportparklaan 54 6097
CW HEEL NEDERLAND AGB-praktijkcode: 01052450 Huisartsenpraktijk Kuiper Huisartsenpraktijk
Kasteelstraat 2-A 6014 EJ ITTERVOORT NEDERLAND AGB-praktijkcode: 01057035 Huisartsenpraktijk
Norg en Norg-Schulpen Huisartsenpraktijk Kerkplein 7 6081 BA HAELEN NEDERLAND 0475-595000
AGB-praktijkcode: 01051318 Collegapsychologen en -psychotherapeuten: PsyNet Midden Limburg
http://www.psynet-middenlimburg.nl/ Zorggroep: Vrijgevestigde Zorgprofessionals Maasgouw
www.vzmaasgouw.nl
5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt
daarvoor geen toestemming geeft:
op- en afschaling, diagnose, consultatie, medicatie, overleg, vervanging, waarneming, verwijzing
5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf,
huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst)
5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?
Nee, omdat: Niet nodig.
6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg
Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?
Ik heb een contract met de volgende zorgverzekeraars: We hebben contracten met alle Nederlandse
zorgverzekeraars
Geeft u aan waar uw lijst met gecontracteerde verzekeraars vindbaar is
Link(s) naar lijst met zorgverzekeraars: http://www.zorgwijzer.nl/zorgverzekeraar
7. Behandeltarieven:
Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn
website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te
vinden
Link naar website met de behandeltarieven, OZP-tarief, en eventueel no-show voorwaarden en noshow tarief: http://www.psychologenpraktijkbosveld.nl/aanmelding_kosten.html
8. Kwaliteitswaarborg
Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of
branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:
Intervisie
Visitatie
Bij- en nascholing
Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden
De beroepscode van mijn beroepsvereniging
9. Klachten- en geschillenregeling
9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam
en contactgegevens klachtenfunctionaris):
P.A.M. Goessens, GZ-psycholoog H.L.M. Hennissen, GZ-psycholoog Psychologenpraktijk Bosveld
Bosveld 13 6099 AN Beegden 0475-570007 info@psychologenpraktijkbosveld.nl
Link naar website: http://www.psychologenpraktijkbosveld.nl/klachten.html
9b. Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij
Naam geschilleninstantie vermelden waarbij u bent aangesloten:
NIP LVVP
De geschillenregeling is hier te vinden
Link naar website: http://www.psychologenpraktijkbosveld.nl/klachten.html
10. Regeling bij vakantie en calamiteiten
10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij
Naam vervangend behandelaar:
Bij vakantie geen vervanging. Bij ziekte vervanging wij elkaar.
10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens
overlijden of andere calamiteiten:
Ja
II. Het behandelproces - het traject dat de patiënt in mijn praktijk
doorloopt
11. Wachttijd voor intake en behandeling
Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document
(en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz
en/of gespecialiseerde ggz, en -in geval van een contract- per zorgverzekeraar, en -indien van
toepassing- per diagnose.
Link naar wachttijden voor intake en behandeling:
http://www.psychologenpraktijkbosveld.nl/aanmelding.html
12. Aanmelding en intake
12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de
telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt):
zie: http://www.psychologenpraktijkbosveld.nl/aanmelding.html
12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien
mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander
werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid):
Ja
13. Diagnostiek
13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door
Naam: H.L.M Hennissen en P.A.M. Goessens
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9401 gz-psycholoog, 1e lijn
9406 gz-psycholoog
Gespecialiseerde ggz:
Geen
13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?:
zonodig een psychiater
14. Behandeling
14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door
Naam: H.L.M. Hennissen en P.A.M. Goessens
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9401 gz-psycholoog, 1e lijn
9406 gz-psycholoog
Gespecialiseerde ggz:
Geen
14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is
Naam: H.L.M Hennissen en P.A.M. Goessens
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9401 gz-psycholoog, 1e lijn
9406 gz-psycholoog
Gespecialiseerde ggz:
Geen
14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de
behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):
Ja
14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan als
brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:
Ja
14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met
toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als
volgt:
Met iedere patiënt wordt de behandeling per sessie gemonitord. Iedere sessie wordt nagegaan of
opdrachten helder zijn, of het lukt en zo niet, wat dan belemmert. Er wordt voortdurend samen met
de patiënt afgestemd op verwachtingen. Om de paar sessies wordt er naar vooruitgang gekeken.
Indien nodig wordt daartoe ROM ingezet, wat altijd besproken wordt met patiënten en waarvan ze
als ze willen een afschrift krijgen. Patiënten worden geïnformeerd over alle informatie die naar de
huisarts gaat. In overleg met patiënten kan de behandeling aangepast worden indien gewenst. Op
verzoek van patiënt, op mijn verzoek of op verzoek van naasten, wordt de omgeving hierin ook
betrokken na uitdrukkelijke toestemming van de patiënt.
14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals
voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
-voortgangsbespreking per sessie -voortgangsbespreking behandelplan -evaluatie behandelplan -
afname vragenlijsten + bespreking -afname ROM + bespreking
14g. Ik heb een kopie van de overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor
aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG):
Ik upload een kopie van de overeenkomst Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering
van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG) op www.ggzkwalitetisstatuut.nl
14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang,
doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor:
meestal per sessie, maar in iedere geval iedere 6 sessies.
14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:
iedere sessie mondeling en aan het einde mbv de CQ-i
15. Afsluiting/nazorg
15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en
de mogelijke vervolgstappen:
Ja
15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt
hiertegen bezwaar maakt:
Ja
15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik
informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde
resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt:
Ja
16. Omgang met patientgegevens
16a. Ik vraag om toestemming van de patient bij het delen van gegevens met niet bij de
behandeling betrokken professionals:
Ja
16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe
geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en
huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld),
het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij
materiële controle):
Ja
16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn
zorgverzekeraar/DIS:
Ja
III. Ondertekening
Naam: P.A.M. Goessens
Plaats: Beegden
Datum: 11-11-2016
Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening,
handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar
waarheid heb ingevuld:
Ja